زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273

با مشاهده آتش سوزی خونسردی خود را حفظ و طبق فراگرفته هایتان با وسابل موجود آتش را در نطفه خفه کنید . در صورتیکه آتش سوزی از کنترل شما خارج است و قادر به خاموش کردن آن نیستید ، اقدامات ذیل را انجام دهید . 

نوشتن دیدگاه