زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273
کپسول های آبی رنگ

خاموش کننده بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثر و مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارد . 

اکسیژن - بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیرسمی بر روی آتش ایجاد میکند که از تبادل اکسیژن با مواد سوختنی جلوگیری مینماید .

حرارت - بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را از 72mN/m به 12mN/m کاهش داده و سبب نفوذپدیری و افزایش فوق العاده تبخیرپذیری و خاصیت سردکنندگی آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش می دهد . 

سوخت - مواد محصورکننده بیوورسال مولکول های سطحی سوخت را محصور و محبوس میکند . به نحوی که به شکل موقت توان تبخیر و خاصیت سوختنی خود را از دست می دهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند . این فرایند مواد سوختی را تخریب نمیکند و پس از سپری شدن زمان کوتاه به ماهیت اصلی خود باز خواهد گشت .

زنجیره آتش - بیوورسال با محصورکردن و جذب گازهای متصاعد شده و نسوخته و کاهش انرژی ، رادیکالهای آزاد زنجیره آتش را قطع مینماید .

 

نوشتن دیدگاه