زبان خود را انتخاب کنید

تماس با ما 09120361273
کپسول های آبی رنگ

اطفا حریق گروه جامدات اشتعال پذیر  :

1 - بیوورسال پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک به سرعت به لایه های سطحی نفوذ نموده و ضمن سرد کردن سطح جامد منافذ سطحی را مسدود نموده و مانع شکل گیری و خروج گازهای مشتعل شونده شده و تغذیه آتش را مختل نموده و سبب خاموش نمودن آتش می شود . 

2 - بیوورسال با تولید سریع و فراوان بخار آب فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با جایگزینی بخار آب بین گازهای مشتعل نشده و اکسیژن ، اتمسفر آتش را رقیق نموده و مانع تداوم شکل گیری شعله شده و شعله های شکل گرفته را از فضای آتش دور نموده و مهار میکند . 

3 - بیوورسال با جذب و محصور نمودن هیدروکربن های آزاد شده در فضای آتش مانع ترکیب آنها با اکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل مینماید . 

4 - لایه های محافظ بیوورسال از احتراق مجدد مناطق خاموش شده جلوگیری نموده و مانع برگشت شعله میشود .

اطفا حریق گروه مایعات اشتعال پذیر :

1 - بیوورسال پس از پاشیده شدن بر روی مایعات در حال اشتعال مانند بنزین و گازوییل مولکولهای هیدروکربنی سطح مایع را محصور نموده و با ایجاد یک لایه محافظ ، از تبخیر سوخت جلوگیری نموده و تولید گازهای اشتعال پذیر را متوقف میکند .

2 - بیوورسال با ایجاد فوم بر سطح مایع ، مانع نفوذ اکسیژن لازم جهت احتراق شده و انرژی تابشی شعله بر سطح مایع را کاهش میدهد . 

3 - بیوورسال با تولید سریع و فراوان بخار آب ، فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با جایگزینی بخار آب بین گازهای مشتعل نشده و اکسیژن ، اتمسفر آتش را رقیق نموده و مانع تداوم شکل گیری شعله شده و شعله های شکل گرفته را از فضای آتش دور نموده و مهار میکند . 

4 - بیوورسال با جذب و محصور نمودن هیدروکربونهای آزاد شده در فضای آتش مانع ترکیب آنها با اکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل مینماید . 

5 - لایه های محافظ بیوورسال از احتراق مناطق خاموش شده جلوگیری نموده ، مانع برگشت شعله میشود . 

اطفا حریق گروه گازهای اشتعال پذیر

بیوورسال با ایجاد اختلال در واکنش های زنجیره ای لازم جهت تداوم احتراق گازهای مشتعل شده ، جذب و محصورنمودن مولکولهای هیدروکربنی ، حریق حاصل از این گونه مواد را به سرعت اطفا مینماید . 

اطفا حریق های الکتریکی 

1 - در عملیات اطفا حریق های الکتریکی به منظور حذف منشا مولد حریق و جلوگیری از صدمات وارده به تجهیزات در اثر افزایش جریان الکتریکی ابتدا باید جریان برق را قطع نمود . 

2 - حریق های الکتریکی ، حریق هایی هستند که محصول افزایش دما در اثر اتصال کوتاه و بالا رفتن جریان و ایجاد جرقه در سیم های حامل جریان و قطعات متشکله مدار میباشند . 

3 - حریق حاصل از مواد تشکیل دهنده قطعات و مدارات الکتریکی را میتوان با استفاده از مواد خاموش کننده بیوورسال پس از رعایت اصول ایمنی مبارزه با حریق های الکتریکی به راحتی اطفا نمود .

4 - در حریق های ابزار دقیق الکترونیک که هدف علاوه بر اطفا حریق حفظ ماهیت اینگونه ابزار حساس میباشد نمیتوان از مواد بیوورسال استفاده نمود و به جای آن میتوان از خاموش کننده آیروسل محصول این شرکت ، استفاده نمود . 

اطفا حریق گروه روغنهای خوراکی :

بیوورسال توانایی اطفا حریق های حاصل از احتراق روغن های خوراکی را دارا میباشد و سبب انفجار و پاشش خطرناک روغن داغ نخواهد شد . 

اطفا حریق گروه فلزات مشتعل شونده :

بیوورسال توانایی اطفا حریق های حاصل از فلزات مشتعل شونده مانند منیزیم را دارا میباشد .

اطفا حریق گروه مواد خاص :

بیوورسال توان اطفای مواد خاص مانند فسفرقرمز ، فسفر سفید ، گوگرد ، سوختهای جامد ، کاربید و ... را دارا میباشد . 

 

نوشتن دیدگاه